Osobní menu
Hledat
Váš nákupní košík je prázdný.

Obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOP

 

Objednávkou Zboží na Webovém portálu www.prijemneveci.cz uzavírá Zákazník s Prodávajícím kupní smlouvu (dále jen “Smlouva”). Tyto Všeobecné obchodní podmínky definují obsah Smlouvy, zejména pak práva a povinnosti z ní vyplývající pro Prodávajícího a Zákazníka.

 

Prodávající:

Název: mkn s.r.o.

IČO: 46844228

DIČ: 2023604880

IČ DPH: SK2023604880

Adresa: Hudecova 3744/1A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Okr. súd BA 1, oddíl SRO, vložka č. 84389/B

 

Číslo účtu: 2501713163/2010

Název banky: Fio banka a.s.

IBAN: CZ30 2010 0000 0025 0171 3163

BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

 

Kontaktní údaje:

Adresa na vrácení zboží: mkn s.r.o. U Třicátků 166, 687 65 Strání, Česká republika

Telefon: +420 703 354 526  nebo +421 948 454 767

E-mail: info@prijemneveci.cz

Webový portál: https://www.prijemneveci.cz/

jako prodejce zboží na e-shopu (dále jen Prodávající) 1. Úvodní ustanovení

  1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Obchodní podmínky”) upravují ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá na základě nebo v souvislosti s uzavřením Smlouvy mezi Prodávajícím a kupujícím (dále jen Zákazník). Prodávající realizuje prodej zboží prostřednictvím webového portálu a rozhraní na https://www.prijemneveci.cz/ (dále jen Webový portál).

  2. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy. Mohou být Prodávajícím jednostranně doplňovány či měněny. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá před účinností nových Obchodních podmínek.

  3. Ve Smlouvě lze sjednat ustanovení odlišná od Obchodních podmínek. Tato ustanovení mají před Obchodními podmínkami přednost.

  4. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

  5. Veškeré informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Podmínkách zpracování osobních údajů.

 2. Základní definice

  1. E-shop – internetový obchod na Webovém portálu, jehož účelem je zobrazení, výběr a objednávka zboží.

  2. Občanský zákoník – Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  3. Kupující/Zákazník – fyzická osoba/podnikající fyzická osoba/právnická osoba, která na základě objednávky zboží učiněné prostřednictvím E-shopu uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím.

  4. Spotřebitel – osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

  5. Objednávka – Zákazníkem učiněný závazný návrh na uzavření kupní smlouvy.

  6. Kupní smlouva/Smlouva – smlouva uzavíraná mezi Prodávajícím a Zákazníkem na základě objednávky zboží z E-shopu ve smyslu § 2079 a násl. občanského zákoníku.

  7. Spotřebitelská smlouva – smlouva o koupi zboží, jejíž smluvními stranami jsou Prodávající a Spotřebitel.

  8. Zboží – věc, kterou Prodávající nabízí k prodeji prostřednictvím E-shopu.

  9. Uživatel – osoba, která užívá E-shop.

  10. Uživatelský účet – část E-shopu, která je přístupná každému registrovanému Uživateli a zobrazuje mu individuálně generované údaje v jeho uživatelském rozhraní - např. jím učiněné objednávky.

  11. Registrace – registrace Uživatele do databáze E-shopu, a to vyplněním pro Registraci povinných údajů.

  12. Přístupové údaje – přihlašovací jméno a heslo Uživatele vygenerované při Registraci Uživatele.

  13. Cena – peněžní částka, která náleží Prodávajícímu v souvislosti se zakoupením Zboží.

  14. Cena za přepravu – peněžní částka za balení a doručení Zboží.

  15. Celková cena – souhrnná cena za Zboží a jeho přepravu

 3. Uzavření Smlouvy

  1. Zboží a jeho prezentace umístěná na E-shopu Prodávajícího je informativního charakteru, přičemž Prodávající není povinen ohledně Zboží uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije, tj. návrh dodat Zboží učiněný prostřednictvím

   1. reklamy,

   2. katalogu,

   3. vystavením zboží

není nabídkou ve smyslu závazku Prodávajícího uzavřít Smlouvu.

  1. E-shop obsahuje informace o Zboží, včetně jeho prezentace, uvedení Ceny, Ceny za přepravu a nákladů na vrácení Zboží. Cena Zboží je na E-shopu uvedena se započtením daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Prodávajícího sjednat při uzavření Smlouvy individuální obchodní podmínky.

  2. E-shop obsahuje informace o Ceně za přepravu Zboží, včetně uvedení možných způsobů přepravy a přibližného data doručení Zboží. Informace o přepravě uveřejněné na E-shopu se vztahují na území České republiky.

  3. Smlouva může být uzavřena v českém jazyce.

  4. Smlouva je uzavřena okamžikem odeslání Objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře. Odesláním Objednávky souhlasíte s využitím prostředků komunikace na dálku. Náklady na použití prostředků komunikace na dálku hradí Zákazník. Tyto náklady se neliší od základní sazby, kterou hradí Zákazník za používání těchto prostředků (přístup k internetu, sazba za telefonní hovory).

  5. Za účelem objednání Zboží Zákazník vyplní na E-shopu objednávkový formulář, který obsahuje zejména následující informace:

   1. identifikaci Zboží, které Zákazník vložil do elektronického nákupního košíku prostřednictvím kliknutí na tlačítko, popřípadě tlačítka, která slouží k tomuto účelu, s názvem “Přidat do košíku” nebo s ikonkou nákupního košíku.

   2. množství a Cenu Zboží za jeden kus,

   3. souhrnnou Cenu za Zboží, tj. Cenu za veškeré položky nacházející v elektronickém nákupním košíku,

   4. možnosti výběru způsobu přepravy Zboží, včetně uvedení jednotlivých Cen,

   5. způsob úhrady Zboží, včetně jeho přepravy.

  6. Před odesláním Objednávky Zákazník vyplní ve formuláři své identifikační údaje, které je oprávněn a může kontrolovat, měnit či opravovat, včetně možnosti změny konkrétního Zboží, jeho odebrání z elektronického nákupního košíku, úpravy množství Zboží, změny volby přepravy Zboží či způsobu platby. Totéž platí i v případě dalších vstupních údajů, které Zákazník do Objednávky vložil.

  7. Kliknutím na tlačítko “ Souhlasím s obchodními a reklamačními podmínkami” před odesláním Objednávky Zákazník souhlasí s účinným zněním Obchodních podmínek a se zpracováním osobních údajů dle účinných Podmínek zpracování osobních údajů. Zákazník je oprávněn zaškrtnout nesouhlas se zasláním dotazníku spokojenosti. Objednávka je dokončena prostřednictvím kliknutí na tlačítko, popřípadě tlačítka, sloužící k odeslání Objednávky s povinností platby, s názvem „Dokončit objednávku s povinností platby.“

  8. Prodávající považuje údaje, které obdržel prostřednictvím Objednávky učiněné Zákazníkem za správné, úplné a pravdivé.

  9. Závazné akceptování návrhu provede pracovník obchodníka nejpozději ve lhůtě do 2 pracovních dnů po provedení objednávky. Závazné akceptování bude provedeno prostřednictvím elektronické pošty o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky obchodníkem a po ověření dostupnosti zboží, platných cen a termínu dodání zboží požadovaného spotřebitelem označené jako „potvrzení objednávky“.

  10. V případě zjištění vyšší ceny má obchodník povinnost vyžádat od zákazníka souhlas se změnou ceny dle aktuálního ceníku před potvrzením objednávky. Až udělením souhlasu spotřebitele se změnou ceny a následným potvrzením (akceptováním) objednávky ze strany obchodníka se smluvní vztah považuje za uzavřený.

  11. Automaticky prováděné Oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému obchodníka, které spotřebitel obdrží na svou e-mailovou adresu ihned po odeslání jeho objednávky, se nepovažuje za závazné akceptování objednávky; toto Oznámení má pouze informativní charakter za účelem vyrozumění spotřebitele o obdržení jeho objednávky. Na e-mailovou adresu spotřebitele mu budou v případě potřeby zasílány veškeré další informace ohledně jeho objednávky. V případě nedostupnosti zboží z objednávky nelze zajistit náhradu jiným zbožím bez souhlasu spotřebitele. O této nedostupnosti je obchodník povinen informovat spotřebitele do 2 pracovních dnů od data zadání objednávky.

  12. Závazné akceptování objednávky (Potvrzení objednávky) obsahuje zejména údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a/nebo jiných služeb, údaj o dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží na dohodnuté místo doručení zboží pro spotřebitele, údaje o obchodníkovi (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.), popřípadě jiné údaje.3.13. Pokud má Zákazník slevový kupón, tj. voucher, je povinen pro uplatnění slevy z Ceny Zboží, vyplnit jeho kód do pole „Slevový kód“ a kliknout na tlačítkos názvem „Vložit“.

  13. Pokud má Zákazník Dárkovú kartu, je povinen pro uplatnění slevy z objednávky, vyplnit její kód do pole „Dárková karta“ a kliknout na tlačítko s názvem „Vložit“.

 1. Cenové a platební podmínky

  1. Jednotková Cena Zboží je uvedena včetně daně z přidané hodnoty a veškerých poplatků souvisejících se zakoupením Zboží.

  2. Cena za Zboží je uvedena na E-shopu, v návrhu Objednávky a potvrzení Objednávky. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou na E-shopu a v návrhu Objednávky, má přednost Cena v návrhu Objednávky, která se následně shoduje s Cenou obsaženou v potvrzení Objednávky. V návrhu Objednávky je uvedena též Cena za přepravu Zboží. Pokud se ceny liší, zákazník je musí odsouhlasit.

  3. Jestliže na E-shopu, v návrhu Objednávky či v potvrzení Objednávky bude uvedena zjevně chybná Cena Zboží, Prodávající není povinen Zákazníkovi Zboží za tuto Cenu dodat, a to ani v případě, že Objednávka byla ze strany Prodávajícího potvrzena. V takovém případě bude Zákazník ze strany Prodávajícího kontaktován s nabídkou na uzavření nové Smlouvy se správnou Cenou. Nová Smlouva bude uzavřena po potvrzení cenové nabídky Zákazníkem. Zjevnou chybou v Ceně se rozumí zpravidla situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných E-shopů či chybí nebo naopak přebývá cifra.

  4. Prodávající požaduje uhrazení Ceny za Zboží, včetně nákladů na balení a doručení Zboží před převzetím Zboží Zákazníkem. Celkovou cenu lze uhradit:

   1. kartou online - platba proběhne prostřednictvím platební brány GoPay za podmínek stanovených touto platební bránou, které  Zákazník nalezne na Webovém portálu

   2. bankovním převodem na účet Prodávajícího 2501713163/2010 vedený u Fio Banka a.s. - platební informace budou Zákazníkovi sděleny prostřednictvím potvrzení Objednávky,

   3. platební kartou či v hotovosti při osobním odběru zásilky na výdejním místě,

   4. na dobírku při převzetí zásilky v místě určeném v Objednávce,

  5. V případě bezhotovostní platby je Celková cena splatná do 14 dnů ode dne vystavení faktury k Objednávce, popřípadě do konkrétního data uvedeného na faktuře, přičemž se může lišit od časového úseku uvedeného v Obchodních podmínkách. Pro Zákazníka je vždy závazné datum splatnosti uvedené na faktuře k Objednávce. Při platbě v hotovosti je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

  6. Prodávající je oprávněn v případě Objednávky v minimální výši 10 000 - Kč požadovat od Zákazníka uhrazení zálohy z Ceny ve výši 10% z výši ceny. Platební údaje Zákazník obdrží od Prodávajícího prostřednictvím vystavené zálohové faktury, včetně uvedení konkrétní výše zálohy a data splatnosti.

  7. Případné poskytnuté slevy z Ceny nelze vzájemně kombinovat, tj. pro každou Objednávku je možné uplatnit pouze jeden slevový kupón.

  8. Smlouva je účinná v okamžiku uhrazení Celkové ceny. Celková cena je v případě:

   1. bankovního převodu uhrazena v okamžiku, kdy Prodávající obdrží peněžní prostředky na účet,

   2. platby kartou online a platební kartou v okamžiku provedení platby,

   3. hotovosti v okamžiku převzetí Zboží oproti platbě.

  9. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Zákazníka v okamžiku uhrazení Celkové ceny.

  10. Prodávající ke každé Objednávce vystaví daňový doklad, tj. fakturu, kterou Zákazník nalezne ve svém Uživatelském účtu a zároveň mu bude zaslána na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce po doručení objednávky. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 2. Přeprava Zboží

  1. Zboží je doručováno na území České republiky.

  2. Zboží bude Zákazníkovi doručeno dle jeho preferencí následujícími způsoby:

   1. osobním odběrem na výdejním místě společností Zásilkovna, Balíkovna, DPD

   2. doručením na adresu uvedenou v Objednávce prostřednictvím společnosti DPD

  3. Zákazník je povinen v případě doručení Zboží na zvolené výdejní místo či adresu uvedené v Objednávce Zboží převzít.

  4. Jestliže je třeba zboží doručovat z důvodu jeho nepřevzetí Zákazníkem opakovaně či na jinou adresu, popř. jiným způsobem, než je uvedenou v Objednávce, je Zákazník povinen uhradit dodatečně vzniklé náklady na přepravu. Platební údaje budou Zákazníkovi doručeny na jeho e-mailovou adresu se 5-denní splatností ode dne jejich doručení.

  5. Zboží bude doručeno v závislosti na skladových zásobách Prodávajícího, jeho dostupnosti, zvoleném způsobu přepravy a platby. Předpokládaný termín dodání Zboží bude obsažen v potvrzení Objednávky. Termín dodání uvedení uvedený na E-shopu či v potvrzení Objednávky je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě mimořádného výpadku výroby Zboží či prodlení ze strany dodavatele sdělí Prodávající Zákazníkovi nový předpokládaný termín dodání Zboží prostřednictvím e-mailové adresy či telefonního čísla uvedeného v Objednávce.

  6. Při převzetí Zboží od přepravní společnosti je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Prodávajícímu. Jestliže Zákazník shledá závadu na obalu, která svědčí o neoprávněném vniku do zásilky, není povinen Zboží od dopravce převzít.

  7. Pokud Zákazník nepřevezme Zboží, nejedná se o porušení povinnosti Prodávajícího dodat Zboží. Zároveň se nejedná o odstoupení od Smlouvy, ač Prodávajícímu toto právo vzniká z důvodu podstatného porušení Smlouvy Zákazníkem. Prodávající je oprávněn požadovat úhradu nákladů na přepravu a náhradu škody v případě, že došlo k jejímu vzniku.

  8. Nebezpečí škody na Zboží na přechází na Spotřebitele v okamžiku jeho převzetí od dopravce. Spotřebitel tak nese veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

  9. Jestliže nedojde k převzetí Zboží ze strany Spotřebitele nebezpečí škody na Zboží na něj přechází v okamžiku, kdy ho mohl převzít.

  10. Prodávající je oprávněn nabídnout Zákazníkovi dopravu Zboží zdarma, jestliže Zákazník učiní Objednávku Zboží v minimální hodnotě Celkové Ceny, jejíž výše je stanovena na Webovém portálu E-shopu. Zákazníkovi bude nabídnuta nejlevnější možná varianta přepravy Zboží, kterou E-shop nabízí. Pakliže E-shop nabídne Zákazníkovi též jiné typy dopravy, uvede je na Webovém portálu E-shopu, konkrétně v oddílu věnovanému výběru přepravy Zboží. Jestliže Zákazník následně částečně odstoupí od Smlouvy a Celková Cena za Zboží klesne pod minimální hodnotu potřebnou pro vznik práva na dopravu Zboží zdarma, dojde k zániku práva Zákazníka na bezplatnou dopravu Zboží. Zákazník je v případě uvedeném v předchozí větě povinen Prodávajícímu uhradit Cenu za přepravu Zboží, popřípadě je Prodávající oprávněn Cenu za přepravu Zboží započítat oproti částce, která bude Zákazníkovi při částečném odstoupení od Smlouvy vrácena ze strany Prodávajícího.

 3. Uživatelský účet

  1. Na základě Registrace na E-shopu může Zákazník přistupovat do svého Uživatelského účtu, jakožto Uživatel. E-shop připouští koupi Zboží bez Registrace, tudíž není nezbytné zřizovat Uživatelský účet.

  2. Zákazník je při Registraci povinen uvádět veškeré osobní údaje pravdivě, správně a úplně. Zároveň má povinnost je v případě změny aktualizovat.

  3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně svého uživatelského jména a hesla. Za případné zneužití uživatelských údajů nenese Prodávající odpovědnost.

  4. Uživatelský účet je individuálně určen pro konkrétního Uživatele, tudíž není možné umožnit jeho užívání třetím osobám.

  5. Prodávající může Uživatelský účet zrušit v případě porušení povinností ze Smlouvy, včetně Obchodních podmínek, ze strany Uživatele, či pakliže Uživatel svůj Uživatelský účet nevyužívá po dobu 5 let.

  6. 6.6. Uživatel je srozuměn s tím, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, primárně s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. třetích osob s Prodávajícím spolupracujících.

 4. Zpracování osobních údajů

  1. Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “GDPR”).

  2. Informace o zpracování a ochraně GDPR naleznete v “Podmínkách ochrany osobních údajů”.

 5. Práva z vadného plnění – Reklamační řád

  1. Práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména relevantními ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  2. Práva a povinnosti obsažená v Reklamačním řádu se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  3. Prodávající odpovídá Kupujícímu za jakost Zboží, tj. že Zboží nemá žádné vady, do okamžiku přechodu nebezpečí škody, neboli okamžiku převzetí Zboží, či okamžiku možného převzetí Zboží.

  4. Prodávající odpovídá Kupujícímu zejména za to, že Zboží odpovídá:

   1. popisu,

   2. druhu,

   3. množství,

   4. jakosti,

   5. funkčnosti,

   6. kompatibilitě,

   7. interoperabilitě,

   8. a jiným mezi smluvními stranami ujednaným vlastnostem,

   9. je vhodné ke splnění účelu, k němuž jeho koupi Kupující zamýšlel a s nímž je Prodávající obeznámen,

   10. jej Kupující obdrží s případným příslušenstvím, včetně návodu k použití, tj. montáži nebo instalaci.

  5. Dále Prodávající Kupujícímu odpovídá za to, že Zboží:

   1. je vhodné ke splnění účelu, k němuž se Zboží daného druhu obvykle užívá,

   2. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility, interoperability a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží daného druhu, které může Kupující rozumně očekávat, též s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím, zejména prostřednictvím reklamy nebo označení,

   3. je Kupujícímu dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži nebo instalaci a jinými pokyny k použití, které může Kupující rozumně očekávat,

   4. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které byly Kupujícímu poskytnuty před uzavřením smlouvy.

  6. K výrokům, které jsou uvedeny v předchozím odstavci, nebude přihlédnuto, pakliže Prodávající Kupujícího upozornil, že se některé vlastnosti Zboží liší a Kupující s tím před uzavřením Smlouvy vyjádřil souhlas.

  7. Prodávající ke Zboží poskytuje doklad o jeho zakoupení, tj. fakturu, která zároveň slouží jako doklad o záruce. Obsahuje veškeré zákonem požadované údaje, které jsou nezbytné pro uplatnění práv ze záruky vyplývajících, zejména název Zboží, cenu, množství, sériové číslo a délku záruky.

  8. Kupující je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění (dále jen “Reklamace”) v případě, že má Zboží vadu, neboli nesplňuje některou z podmínek uvedených v předchozí sekci.

  9. Kupující tak může učinit prostřednictvím e-mailu info@prijemneveci.cz dopisu na adresu mkn s.r.o. U Třicátků 166, 687 65 Strání, Česká republika

  10. Kupující je povinen při uplatnění Reklamace zvolit, jakým způsobem má být Reklamace řešena, přičemž již učiněná volba je závazná a nemůže být bez souhlasu Prodávajícího měněna. Reklamace bude Prodávajícím následně řešena v souladu s Kupujícím zvoleným způsobem.

  11. Jestliže má Zboží vadu, má Kupující právo na:

   1. odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží,

   2. odstranění vady opravou Zboží,

   3. přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží,

   4. odstoupení od Smlouvy.

  12. Změna způsobu řešení Reklamace je možná v případě, že Kupující požadoval odstranění vady opravou Zboží, která se ukáže být neodstranitelnou.

  13. Prodávající je oprávněn odmítnout odstranění vady opravou Zboží, pokud se vada ukáže být neopravitelnou nebo by její odstranění bylo nepřiměřeně nákladné, zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

  14. Na odstoupení od Smlouvy či přiměřenou slevu z kupní ceny má Kupující právo, pakliže:

   1. Prodávající odmítne odstranit vadu opravou Zboží,

   2. se totožná vada Zboží objeví opakovaně,

   3. vada představuje podstatné porušení Smlouvy,

   4. Prodávající neodstranil vadu opravou Zboží v přiměřené lhůtě.

  15. Kupující není oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že je vada Zboží nevýznamná.

  16. Kupující není oprávněn uplatnit Reklamaci Zboží, jestliže vadu Zboží způsobil svým zaviněním či o vadě Zboží věděl při jeho převzetí.

  17. Reklamaci nelze uplatnit ani u vady Zboží, které bylo prodáno za nižší kupní cenu z důvodu této vady Zboží.

  18. Za vadu Zboží nelze považovat opotřebení Zboží vzniklé v důsledku jeho obvyklého užívání, popřípadě opotřebení odpovídající míře předchozího používání již použitého Zboží.

  19. Nárok na uplatnění Reklamace zaniká, jestliže vada Zboží byla způsobena neodbornou montáží či instalací Zboží, stejně jako v případě neodborného zacházení se Zbožím.

  20. V případě, že Reklamaci uplatňuje spotřebitel, je oprávněn tak učinit do 2 let od převzetí Zboží.

  21. Pokud se vada projeví do 1 roku od převzetí Zboží, má se za to, že Zboží bylo vadné již v okamžiku převzetí.

  22. Doba uvedená v bodech 11.19. a 11.20. neběží po dobu, během níž Kupující nemůže Zboží užívat, a to za podmínky, že Reklamace byla oprávněná.

  23. V případě, že Reklamaci uplatňuje podnikatel, je povinen oznámit a vytknout vadu Zboží bez zbytečného odkladu poté, co ji měl a mohl zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

  24. Vzor pro uplatnění Reklamace pod názvem “Reklamační formulář” se nachází na webovém portálu Prodávajícího

  25. Při uplatnění Reklamace bude Kupujícímu ze strany Prodávajícího vystaveno písemné potvrzení obsahující:

   1. datum uplatnění Reklamace,

   2. obsah Reklamace – specifikaci Zboží, včetně popisu vady,

   3. způsob řešení Reklamace, který je Kupujícím požadován,

   4. kontaktní údaje Kupujícího za účelem poskytnutí informace o vyřízení Reklamace ze strany Prodávajícího.

  26. Prodávající nese náklady spojené s převzetím věci za účelem odstranění vady.

  27. Lhůta pro odstranění vady opravou Zboží činí 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Běh lhůty je přerušen, pokud Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro řešení Reklamace, a to až doby jejich obdržení ze strany Kupujícího.

  28. O vyřízení reklamace bude Kupující informován ze strany Prodávajícího prostřednictvím uvedené e-mailové adresy či telefonního čísla. Prodávající následně vystaví Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu řešení Reklamace. Dále Prodávající Kupujícího vyzve v případě řešení Reklamace odstraněním vady Zboží opravou k převzetí Zboží.

  29. Prodávající je oprávněn Reklamační řád měnit. Nový Reklamační řád zveřejní na svém Webovém portálu.

 

 1. Odstoupení od Smlouvy ze strany Spotřebitele

  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:

   1. zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

   2. zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

   3. zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil,

   4. zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.

  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 9.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo:

   1. poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

   2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

   3. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

  3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 9.2 obchodních podmínek Pro odstoupení od Smlouvy může kupující využit vzor pod názvem “Formulář pro odstoupení od smlouvy” , který se nachází na Webovém portálu Prodávajícího.

  4. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@prijemneveci.cz.

  5. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 9.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

  7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  8. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

  10. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě existence objektivních důvodů (např. povaha Zboží, poruchy výroby či překážky na straně subdodavatelů), a to až do okamžiku, kdy Zákazník převezme Zboží či ho převzít mohl. Prodávající může odstoupit od Smlouvy též v případě, kdy Zákazník v Objednávce záměrně uvede zjevně nepravdivé údaje. Jestliže je Zákazník podnikatelem, je Prodávající oprávněn odstoupit od Smlouvy kdykoli bez udání důvodu, a to až do okamžiku, kdy Zákazník převezme Zboží či ho převzít mohl. Prodávající vrátí Zákazníkovi Cenu bez zbytečného odkladu způsobem preferovaným Zákazníkem.

  11. Jestliže nastane událost, kterou není možné předvídat či jiný stav vyšší moci (např. přírodní katastrofa, pandemie či státní zásahy), Prodávající není odpovědný za škodu způsobenou v důsledku, popř. v souvislosti s případy vyšší moci. Jestliže stav vyšší moci trvá déle než 5 dnů, má Zákazník i Prodávající právo odstoupit od Smlouvy.

 2. Individuální Objednávka

  1. Jestliže Zákazníkovi nebude vyhovovat žádná ze Služeb uvedených na Webovém portálu E-shopu, může využít Objednávku na míru (dále jen “Individuální Objednávka”) dle vlastních preferencí. Zákazník kontaktuje Poskytovatele prostřednictvím kontaktního formuláře na Webovém portálu či prostřednictvím e-mailové adresy info@prijemneveci.cz

  2. V Individuální Objednávce je třeba uvést Zákazníkovy požadavky na poskytovanou Službu. Poskytovatel posléze Zákazníka kontaktuje prostřednictvím e-mailové adresy či telefonního čísla, které Zákazník uvedl jako své kontaktní údaje. Pakliže bude Poskytovatel schopen vyhovět požadavkům Zákazníka na Individuální Objednávku, kontaktuje ho s nabídkou na uzavření Smlouvy, kdy mu zároveň sdělí Celkovou cenu. Pokud Celková cena není v době nabídky na uzavření Smlouvy známá, informuje Poskytovatel Zákazníka o způsobu jejího výpočtu. K uzavření Smlouvy pak dojde v okamžiku potvrzení nabídky Poskytovatele ze strany Zákazníka. Nepatrné odchylky od nabídky, které jsou technického charakteru, může Poskytovatel učinit i po potvrzení Individuální Objednávky Zákazníkem.

  3. Služba na základě Individuální Objednávky je poskytnuta v okamžiku, kdy Poskytovatel o jejím poskytnutí Zákazníka informuje. Zákazník je oprávněn provést kontrolu poskytnuté Služby a písemně vytknout její vady prostřednictvím e-mailové adresy Poskytovatele info@prijemneveci.cz v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 7 dnů od ode dne poskytnutí Služby.

  4. Služba má vady pouze v případě, kdy plnění neodpovídá obsahu nabídky Poskytovatele a Smlouvy. Případné vady budou odstraněny prostřednictvím opravy v přiměřené lhůtě, nejpozději však 30ti dnů ode dne vytknutí vady Zákazníkem.

  5. Pokud Zákazník ve výše uvedené lhůtě a výše uvedeným způsobem nevytkne vady Služby, hledí se na Službu jako bezvadnou.

 3. Pravidla spotřebitelských recenzí

  1. Recenze produktů uveřejňované na E-shopu jsou ověřené a pocházejí od registrovaných Uživatelů, kteří mají Uživatelský účet a zakoupili si na základě Smlouvy Zboží prezentované na E-shopu. Totéž platí pro recenze E-shopu samotného, tj. Prodávajícího.

  2. Recenze mohou vkládat též pověřené osoby, například influenceři, které Zboží obdržely formou daru či jiným ujednaným způsobem. Recenze pocházející od pověřených osob jsou nezávislé a neupravené.

  3. Sponzorované recenze jsou na E-shopu označeny jako “placené”.

  4. U prověřovaných recenzí je uveden způsob prověřování jejich původu. Na portálech Google, Facebook a pod.prodávající nekontroluje a neověřuje původ uveřejněných recenzí.

  5. Ověřování recenzí, tj. hodnocení Zboží a E-shopu, probíhá přes webové portály heureka.cz a www.zbozi.cz.

  6. Ověřování recenzí přes webové portály heureka.cz a www.zbozi.cz:

   1. Před odesláním Objednávky na E-shopu má Zákazník právo zaškrtnout pole “Nezasílat dotazník spokojenosti v rámci programu Ověřeno zákazníky” a “Nesouhlasím s předáním údajů za účelem hodnocení nákupu pro službu Zboží.cz”,

   2. jestliže Zákazník vyjádří souhlas se zasláním hodnotícího formuláře, následně ho od společnosti heureka.cz či zbozi.cz obdrží, načež jej může vyplnit, včetně textového hodnocení,

   3. recenze pak bude zobrazena na webovém portálu www.heureka.cz a www.zbozi.cz, přičemž E-shop je oprávněn toto hodnocení uveřejnit též na Webovém portálu.

  7. Ověřování spotřebitelských recenzí provádí přímo dané společností. Recenze bude zobrazena jako ověřená, pokud je u těchto společností Zákazník ověřen svými kontaktními údaji. V opačném případě bude recenze označena jako anonymní, a tudíž nemusí obsahovat pravdivé údaje.

  8. Ověřování recenzí na Webovém portálu E-shopu:

   1. Uživatel může po dodání Zboží vyjádřit svou spokojenost, popřípadě nespokojenost, prostřednictvím hvězdiček či textového hodnocení,

   2. obdržené recenze jsou ověřovány prostřednictvím kontroly historie nákupů Uživatele nebo na základě přiřazení k evidenci pověřených osob,

   3. recenze bude uveřejněna pouze v případě, že byla právě uvedeným způsobem ověřena.

  9. Hodnocení Zboží naleznete v detailu jednotlivých produktů.

  10. Uveřejněné recenze jsou nezávislé a neupravené. E-shop zobrazuje ověřené pozitivní i negativní recenze.

  11. Zákazník je povinen zdržet se hodnocení s obsahem, který:

   1. naplňuje skutkovou podstatu některého trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

   2. poškozuje dobré jméno E-shopu,

   3. obsahuje zjevně nepravdivé údaje o Zboží,

   4. je v rozporu s Obchodními podmínkami, právními předpisy o ochraně osobních údajů, včetně Podmínek ochrany osobních údajů, a právním řádem České republiky.

  12. Prodávající je oprávněn neuveřejnit recenzi, která je v rozporu s výroky uvedenými v předchozím odstavci.

 4. Autorská práva k fotografiím a videím uveřejněným na E-shopu

  1. Reálné fotografie a videa uveřejněné na E-shopu jsou autorským dílem ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “autorský zákon”).

  2. Fotografie a videa vytvořená přímo Prodávajícím jsou jeho autorským dílem, tudíž vůči nim disponuje veškerými právy dle autorského zákona. Fotografie a videa učiněná profesionálním fotografem, poskytnutá dodavatelem, subdodavatelem či výrobcem jsou využívána na základě udělené licence.

  3. Do autorského práva nemůže být bez udělení licence zasaženo třetí osobou, tj. fotografie ani videa nejsou určeny k volnému užití. V opačném případě je Autor oprávněn domáhat se autorskoprávní ochrany.

  4. Ilustrační fotografie a videa uveřejněné na E-shopu jsou využívané na základě udělené licence jejich autora, včetně souhlasu osob na nich vyobrazených, popřípadě se jedná o podklady určené k volnému užití ze strany veřejnosti.

 5. Řešení sporů se Spotřebiteli

  1. Stížnost na postup E-shopu, která se týká např. doručení Zboží bez příslušenství, opožděného vrácení Ceny v případě odstoupení od Smlouvy či zamítnutí reklamace Zboží, může Spotřebitel zaslat na e-mailovou adresu E-shopu info@prijemneveci.cz . Výčet možných situací, kdy je vhodné se nejprve obrátit na Prodávajícího je samozřejmě širší, zejména v oblasti doručování Zboží, slevy z Ceny, řešení reklamace Zboží a dalších s Objednávkou přímo souvisejících záležitostí. O vyřízení stížnosti Prodávající informuje Spotřebitele prostřednictvím jeho e-mailové adresy.

  2. Stížnost k České obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, webový portál: http://www.coi.cz, může Spotřebitel podat prostřednictvím webového formuláře: https://www.coi.cz/podatelna, popř. osobně či písemně na příslušné pobočce, a to z důvodů obsažených v zákoně č. 634/2012 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o ochraně spotřebitele”).

  3. Jedná se kupříkladu o následující případy:

   1. Prodávající nevystaví Spotřebiteli doklad o přijetí reklamace ani o způsobu jejího řešení,

   2. Prodávající nevyřeší reklamaci do 30 dnů, respektive v prodloužené lhůtě, na které se Spotřebitelem dohodl,

   3. Prodávající neinformuje Spotřebitele o jeho právech při uplatnění reklamace nebo o jeho právech v případě rozporu mezi obdrženým Zbožím a Smlouvou,

   4. Prodávající Spotřebiteli nevydá ani na základě vyžádání doklad o koupi Zboží obsahující všechny náležitosti,

   5. E-shop používá nekalé obchodní praktiky spočívající například v uvedení nepravdivých údajů o nabízeném Zboží, které mají zásadní vliv na rozhodnutí Spotřebitele ohledně jeho koupě,

   6. Prodávající neoznačí Zboží Cenou,

   7. Prodávající nabízí neoznačené Zboží - např. textil bez označení materiálového složení,

   8. E-shop nabízí Zboží bez návodů k použití a údržbě v českém jazyce,

   9. Prodávající nabízí výrobky, u kterých je podezření na to, že nejsou bezpečné.

  4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy dle zákona o ochraně spotřebitele je příslušná Česká obchodní inspekce. Platformu, kterou naleznete na webovém portálu http://ec.europa.eu/consumers/odr, lze využít za účelem řešení sporů mezi Prodávajícím a Zákazníkem, který je Spotřebitelem, ze smlouvy o koupi Zboží uzavřené elektronickými prostředky komunikace na dálku.

  5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, webový portál: http://www.evropskyspotrebitel.cz, poskytuje informace o právech Spotřebitele na evropském trhu, včetně bezplatné pomoci a rad týkajících se sporů Spotřebitelů s E-shopy z jiných států Evropské unie, Norska a Islandu.

  6. Prodávající je ve vztahu ke Spotřebiteli vázán kodexy chování, které Prodávající dobrovolně dodržuje.

 6. Závěrečná ustanovení

  1. Doručování veškerých informací a písemností probíhá prostřednictvím elektronických prostředků komunikace, na dálku, tj. Uživatelský účet, e-mail, telefonní číslo.

  2. Vytvořením a odesláním objednávky týkající se koupě Zboží potvrzujete, že jste se seznámil/a s Obchodními podmínkami, a že s nimi prostřednictvím webového formuláře vyjadřujete souhlas v plném rozsahu.

  3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemné dohody mezi Prodávajícím a Zákazníkem.

  4. Jestliže Smlouva či právní vztah právní vztah z ní vyplývající obsahuje mezinárodní prvek, jedná se například od doručování Zboží mimo území České republiky, budou se práva a povinnosti mezi smluvními stranami vždy řídit právem České republiky. V případě, že se nacházíte v pozici Spotřebitele nejsou Vaše práva předchozí větou dotčena.

  5. V případě změny Obchodních podmínek zveřejní Prodávající nové Obchodní podmínky na Webovém portálu. Tato změna se však nedotkne práv a povinností vyplývajících ze Smluv uzavřených před účinností nových Obchodních podmínek.

 

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti ode dne 10.7.2024