Osobní menu
Hledat
Váš nákupní košík je prázdný.

Reklamační podmínky

Přečtěte si prosím následující informace o reklamaci vůči dopravní službě, abyste věděli, jak je třeba postupovat při přebírání poškozené zásilky a abychom jsme my mohli uplatnit reklamaci vůči přepravci.

Jakmile provedete první kroky, neprodleně nás kontaktujte, abychom mohli služby reklamovat.

 

Doručení formou přepravní služby

Byla-li zásilka doručena poškozená nebo nekompletní, je třeba o tom sepsat záznam s kurýrem, zhotovit fotodokumentaci a nahlásit to přepravní společnosti. Ztrátu zásilky je třeba nahlásit nejpozději do 2 pracovních dnů po garantovaném (plánovaném) doručení.

 

Závady zboží

Prodávající poskytuje záruku za kvalitu a úplnost dodávky. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, není-li uvedeno jinak. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Ty je kupující povinen neprodleně hlásit dodavateli. Za poškození způsobené přepravcem dodavatel neručí. Ale pokud při přepravě dojde k poškození zboží a budete mít o tom sepsaný škodní protokol s přepravcem, který nám pošlete spolu s poškozeným zbožím, my Vám obratem pošleme zdarma náhradní kusy zboží, abyste nemuseli čekat na vyřešení reklamace vůči přepravci.

 

Postup vyřízení reklamace

Kupující zašle vadné zboží k reklamaci na adresu prodávajícího. Balík musí být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží, kopii nákupního dokladu, podrobný popis vady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo resp. e-mailovou adresu.).

V případě oprávněnosti reklamace má kupující právo na: výměnu vadného zboží za bezvadné, poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy (dle dohody prodávajícího a kupujícího). V tomto případě má zákazník právo na přiměřenou náhradu poštovného, ​​které však musí zdokladovat.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu.

Také je možné reklamovat zboží osobně na adrese: mkn s.r.o., Nová Bošáca 66, 913 08 Nová Bošáca.

Reklamaci zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů od data uplatnění reklamace kupujícím.

Na reklamaci zboží se vztahují ustanovení Občanského zákoníku, zákona č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č.j. 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji.

 

Alternativní řešení spotřebitelských sporů

Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva.

Pokud prodávající na žádost spotřebitele odpoví zamítavě nebo na ni do 30 dnů ode dne jejího odeslání neodpoví vůbec, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen „ARS“).

Formou ARS mohou být řešeny pouze spory vyplývající ze smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem a spory s touto smlouvou související, s výjimkou sporů podle ust. § 1 odst. 1 4 zákona č . 391/2015 Sb. a sporů, jejichž hodnota nepřevyšuje 500Kč. Návrh na zahájení ARS se podává k subjektu alternativního řešení sporů podle ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určené platformy nebo formuláře, jehož vzor tvoří přílohu č. 3. 1 citovaného zákona.

Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení ARS, maximálně však do výše 125Kč s DPH. Je-li na ARS příslušných několik subjektů, spotřebitel má právo volby, kterému z nich podá návrh. Kromě ARS má spotřebitel právo obrátit se na věcně a místně příslušný všeobecný nebo rozhodčí soud.

Platforma ARS je dostupná na internetových stránkách: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm